Оглашавање у Службеном гласнику РС

У „Службеном гласнику Републике Србије” објављују се јавни конкурси, јавни позиви и други огласи правних лица.

Наведени огласи достављају се:

 • путем поште на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд
 • електронском поштом у Word формату на e-mail адресу: tender@slglasnik.com
 •  лично, у писарници ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд

Оглашавање личних исправа и докумената неважећим

Наведени огласи достављају се:

 • поштом на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд,
 • електронском поштом на e-mail адресу: nevazece.isprave@slglasnik.com,
 • факсом на број +381 11 30 60 596,
 • лично, на шалтеру Одељења огласа ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд, као и у свим малопродајним објектима ЈП Службени гласник у Београду и другим градовима Србије,

  ■  За оглашавање докумената неважећим потребно је приложити писани захтев:

  – за правна лица на меморандуму са потписом и печатом овлашћеног лица,
  – за физичка лица написати текст – нпр. Ја (име и презиме) оглашавам неважећим (назив документа, број документа, издавалац документа…..),
  – фотокопију личне карте / очитану личну карту  (лична карта се може фотокопирати у малопродајним објектима ЈП Службени гласник по цени од 10,00 дин. по страни или очитати по цени од 20,00 дин. по страни),
  – ИЗЈАВУ О САГЛАСНОСТИ за обраду личних података у сврху објављивања докумената неважећим која се може пронаћи и преузети  ОВДЕ;
  – доказ о уплати уколико се оглас шаље поштом и мејлом (висина накнаде за објављивање налази у делу „Накнада за оглашавање”); уплата се врши на текући рачун ЈП Службени гласник: 160-14944-58 без позива на број;
  – све додатне информације могу се добити на бројевима телефона +381 11 30 60 307, 30 60 308, 30 60 530 и 30 60 531.

За огласе послате поштом, факсом и електронском поштом, послати и потврду о уплати новчаног износа потребног за објављивање огласа.
Уплата се врши на текући рачун ЈП Службени гласник: 160-14944-58.

За објаву појединих докумената неважећим (чековних бланкета, картица, штедних књижица) потребно је претходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа.

За оглашавање печата неважећим потребно је:

 • захтев за оглашавање са описом изгледа печата који се оглашава неважећим,
 • одговарајуће решење органа надлежног за регистрацију, односно акт субјекта са подацима о лицу овлашћеном за заступање (нпр. код општина – решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу; код школа – извод из Регистра привредног суда итд.), не старије од 6 месеци,
 • фотокопија личне карте овлашћеног лица.

Инструкција за достављање захтева за објављивање неважећих исправа – међународних дозвола за транспорт:

 • Писани захтев оверен потписом, с наведеним подацима о ознаци контингента, броју дозволе и називу издаваоца дозволе.

Решења о проглашењу личних карата неважећим достављају искључиво надлежни органи унутрашњих послова, којима се након објављивања достављају одговарајуће потврде.

Огласи предати лично плаћају се готовином, а са потврдом о оглашавању изгубљене исправе неважећом, која садржи текст огласа, тражи се издавање новог документа од надлежног органа.

КОНТАКТ | тел. +381 11 30 60 307, 30 60 308, e-mail: tender@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС