КОНТАКТИ

Општи и појединачни акти
+381 11
30 60 336, 30 60 334
Јавни позиви, јавни конкурси, судски огласи,
уписи у судски регистар, обавештења

+381 11

30 60 541, 30 60 530
30 60 531, 30 60 358
Неважеће исправе
+381 11
30 60 307, 30 60 308


 

 

 

 


Оглашавање у Службеном гласнику РС

IОбјављивање општих и појединачних аката органа и организација:

оригинали рукописа достављају се поштом, на адресу ЈП Службени гласник, Редакција гласила, Јована Ристића 1, 11000 Београд, или лично, у писарници ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд, и
– електронском поштом, у Word формату, на имејл адресу: redakcija@slglasnik.com. 


IIОбјављивање јавних позива, јавних конкурса, судских огласа, уписа у судски регистар, обавештења правних и физичких лица:

– текст огласа се доставља електронском поштом у Word формату, на имејл адресу: tender@slglasnik.com, a допис – оверен и потписан од стране овлашћеног лица, може бити скениран (pdf, jpg);
– или поштом, на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд; 

III. Оглашавање неважећих исправа

– електронском поштом у Word формату, на имејл адресу: nevazece.isprave@slglasnik.com        
– поштом, на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд;
– лично, на адреси Јована Ристића 1, Београд, радним данима од 7.30 до 15.30, или у малопродајним објектима ЈП Службени гласник, oд 8.00 до 20.00 (списак свих малопродајних објеката може се видети ОВДЕ).

IIIa. За оглашавање исправа неважећим потребно је:
– приложити писани захтев, који се може преузети ОВДЕ 
– за правна лица, потребан је захтев на меморандуму, с потписом и печатом овлашћеног лица
– копија личне карте / очитана лична карта лица које подноси захтев / лица које је потписало захтев (лична карта се може фотокопирати у малопродајним објектима ЈП Службени гласник, по цени од 10,00 дин. по страни, или очитати по цени од 20,00 дин. по страни); ЈП Службени гласник задржава право да тражи оригинал личне карте на увид
– ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за обраду личних података у сврху објављивања докумената неважећим, која се може пронаћи и преузети  ОВДЕ
– оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид пуномоћја за подношење захтева, уколико захтев подноси пуномоћник  
– доказ о уплати – искључиво ако се оглас шаље имејлом или поштом (висина накнаде за оглашавање налази се у делу „Накнадe за оглашавање“); уплата се врши на текући рачун ЈП Службени гласник: 160-14944-58, без позива на број; уколико странка лично долази у неку од књижара да огласи исправу неважећом, не доноси доказ о уплати већ потребне обрасце добија/преузима у књижари предузећа, попуњава их и на лицу места врши уплату 

За оглашавање појединих докумената неважећим – чекова, меница, картица, штедних књижица ‒ потребно је претходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа.

За оглашавање печата и штамбиља неважећим потребно је:
1) оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид одлуке подносиоца захтева о оглашавању печата неважећим;
2) оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид оверене изјаве лица овлашћеног за заступање подносиоца захтева да под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврди да је то лице овлашћено за заступање подносиоца захтева (за подносиоце о којима се подаци не могу утврдити из јавних евиденција/регистара);
3) оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид одлуке надлежног органа којом је именовано лице овлашћено за заступање подносиоца захтева, са актима на основу којих се може утврдити надлежност тог органа за именовање заступника (за подносиоце о којима се подаци не могу утврдити из јавних евиденција/регистара);
4) оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид извода из јавног регистра / евиденције, из којег се могу утврдити подаци о подносиоцу захтева и лицу овлашћеном за заступање подносиоца захтева;
5) копија личне карте лица које подноси захтев / лица које је потписало захтев (не важи за подносиоце државне органе Републике Србије и органе јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе у Републици Србији); ЈП Службени гласник задржава право да тражи оригинал личне карте на увид;
6) оригинал, оверена копија или копија уз оригинал на увид пуномоћја за подношење захтева, уколико захтев подноси пуномоћник;
7) оригинал или копија доказа о уплати накнаде за објављивање неважећих печата и штамбиља.

За оглашавање неважећим међународних дозвола за транспорт од 01.02.2023. године потребно је обратити се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС